تفسیر آیاتی از سوره فرقان – عباد الرحمن ۱۵

تفسیر آیاتی از سوره فرقان – عباد الرحمن ۱۵

آیت الله رمضانی

۵/۱۰/۲۰۱۷

(399)