مجلس یادبود درگذشتگان سال ۱۳۹۴ هجری شمسی

مجلس یادبود درگذشتگان سال ۱۳۹۴ هجری شمسی

آیت الله رمضانی

۱۷/۳/۲۰۱۶

(700)