موضع گیری رئیس اتحادیه علما شیعه اروپایی در مورد جنایت های اخیر

موضع گیری رئیس اتحادیه علما شیعه اروپایی در مورد جنایت های اخیر

جنایت های تروریستی بیروت و پاریس

۱۴/۱۱/۲۰۱۵

(798)