۲۰۱۷ مراسم اختتامیه پنجمین دوره مسابقات اروپایی قرآن کریم

۲۰۱۷ مراسم اختتامیه پنجمین دوره مسابقات اروپایی قرآن کریم

آیت الله رمضانی

۱۲/۳/۲۰۱۷

(552)