۲۰۱۷ افتتاحیه پنجمین دوره مسابقات اروپایی قرآن کریم

۲۰۱۷ مراسم افتتاحیه پنجمین دوره مسابقات اروپایی قرآن کریم

دکتر سید محسن میر بافری

۱۰/۳/۲۰۱۷

(721)