۲۰۱۸ مراسم افتتاحیه ششمین دوره مسابقات اروپایی قرآن کریم

۲۰۱۸ مراسم افتتاحیه ششمین دوره مسابقات اروپایی قرآن کریم

آیت الله رمضانی

۲/۳/۲۰۱۸

(320)