برای بسياری از مسلمانان اروپا و بويژه آلمان نام مركز اسلامی هامبورگ نامی آشناست و شايد برخی از آنان نيز بارها از راههای دور و نزديك به بازديد از اين مركز و مسجد موفق شده باشند، با آن تماس بر قرار كرده، در برنامه های گوناگون آن شركت جسته باشند و يا پرسشهای اسلامی خود را با آن مطرح كرده و پاسخ دريافت نموده باشند.

فراتر از آن موقعيت جالب مسجد در كنار درياچهء زيبای آلستر و ساختمان چشم نواز آن به عنوان تجلی معماری و هنر شرقی موجب شده است تا بازدیدکنندگاه شهر هامبورگ و تورهای توريستی كشور های مختلف از مسجد و مركز اسلامی هامبورگ به عنوان يكی از آثار ديدنی اين شهر بازديد نمايند. سالهاست كه اين مسجد به عنوان يكی از نقاط ديدنی شهر هامبورگ در بروشورهايی كه از جانب مؤسسات جهانگردی آلمانی منتشر می شود معرفی شده است.

لینک سایت مرکز